Generalforsamling 2023 Referat

TIRSDAG DEN 28. MARTS 2023, KL. 19.00 afholdt I DR.  HANSENS HUS

Referat generalforsamling 2023

Vedtægter 2023

Formandens beretning for 2022

Revideret regnskab 2022

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §5, §7 og §11.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Inger Riis Madsen og Tom Michelsen. Begge modtager genvalg.
7. Valg af revisor for 1 år.
8. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
9. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
10. Eventuelt.

Bestyrelsen for Dr. Hansens Venner

Efter generalforsamlingen fortæller Annette Bruun Jarl fortælle om sit arbejde som journalist i Grindsted

Vi slutter aftenen med en kop kaffe og en ostemad, som huset er vært for.

Tilmelding senest den 23. 3. 2023 til lillianmichelsen@gmail.com – eller tlf. 40929968

Skriv en kommentar